n w    w w w w

baner
::   Start RODZINA 500+ Informacje dla wnioskodawców ZMIANY WE WNIOSKACH O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - PROGRAM RODZINA 500+
large small default
ZMIANY WE WNIOSKACH O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - PROGRAM RODZINA 500+ PDF Drukuj Email
Czwartek, 29 Czerwiec 2017 11:21

infografika Rodzina 500+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, informuje, że od 2017-08-01 zmienią się przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)

Zmiany polegają na tym, że:
- „…Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecko od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka...”.

W przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego osoby samotnie wychowującej koniecznym teraz będzie:

  • odpis aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka nie jest znany;
  • odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka;
  • odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
  • orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

Kolejna zmiana  w w/w ustawie dotyczyć będzie zmian:
„ ....przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjmuje się dochód ogłaszany corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w  wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego...”

Powyższe zmiany mają obowiązywać przy składaniu wniosków  na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, który rozpocznie się od 2017-10-01 do 2018-09-30 oraz w przypadku składania wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017 (obecny okres zasiłkowy).

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej