Przesuwa na górę strony

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie poniższe trzy warunki:

 • posiadają tytuł prawny do lokalu;
 • zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
 • spełniają kryterium dochodowe.

Kryterium tytułu prawnego do lokalu.

 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
  1) najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
  2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
  3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
  5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
 2. Dodatek mieszkaniowy:
  1) przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego;
  2) może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych w ust. 1.
 3. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
  1) domu pomocy społecznej,
  2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  3) schronisku dla nieletnich,
  4) zakładzie poprawczym,
  5) zakładzie karnym,
  6) szkole, w tym w szkole wojskowej
  – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).
Wartości powierzchni normatywnej dla lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.

Liczba osób zamieszkujących w lokaluPowierzchnia normatywnaPowierzchnia normatywna + 30%
1 osoba35 m245,5 m2
2 osoby40 m252,0 m2
3 osoby45 m258,5 m2
4 osoby55 m271,5 m2
5 osób65 m284,5 m2
6 osób70 m291,0 m2
Wartości powierzchni normatywnej dla lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Do obliczania dodatku ustawa przewiduje możliwość przyjęcia zwiększonej o 15 m ² osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, Osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Kryterium dochodowe

Za gospodarstwo domowe w przypadku dodatku mieszkaniowego rozumie się wszystkie osoby mieszkające w lokalu.

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje  jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku,

z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6.

w gospodarstwie jednoosobowym ( jest to kwota 2 538,46 zł)

– w gospodarstwie wieloosobowym ( jest to kwota 1 903,84 zł)

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lokalu (pobierz druk);
 2. dokument – wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny – potwierdzający wysokość opłat za lokal (w rozbiciu na składniki);
 3. deklaracja o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku (pobierz druk);
 4. dokumenty – na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów – potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
 5. zaświadczenie zakładu pracy o dochodach (pobierz druk);
 6. odcinki renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS;
 7. w przypadku otrzymywania alimentów – wyrok sądu (w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);
 8. uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
 9. oświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej (pobierz druk);
 10. zaświadczenie o powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej;
 11. osoby pełnoletnie nie posiadające ww. źródeł utrzymania składają oświadczenie (pobierz druk);
 12. jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć rachunek za ostatni okres rozliczeniowy zawierający cenę 1 kWh energii elektrycznej dostarczanej do zajmowanego lokalu;
 13. jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim
 14. jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Prosimy pamiętać, że:

 • pracownik GOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;
 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
 • jeśli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika przyjmującego wniosek lub zaufaną osobę.

Dodatkowe informacje

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek nie może być wyższy od 50 % wydatków na powierzchnię normatywną lokalu oraz nie może być niższy od 0,5 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6.obowiązującej w dniu wydania decyzji. Obecnie jest to kwota 9,60 zł.

W sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego organ ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać od wnioskodawcy oraz od innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu przez wnioskodawcę lub którąkolwiek z osób zamieszkujących w lokalu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek.

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Świadczenie jest przekazywane przelewem na konto zarządcy domu, natomiast ryczałt na zakup opału do rąk wnioskodawcy, a na prośbę wnioskodawcy dodatek mieszkaniowy jest przekazywany w całości (wraz z ryczałtem) na konto zarządcy domu.

Wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie stanowią wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy i energię elektryczną dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów wnioskodawca ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 74 852-30-67, 74 852-33-98 wew. 121

Podstawa prawna

 • ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2021 z późn. zm.);.
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).
 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z poźn. zm.)

Gdzie można złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie Dodatku Mieszkaniowego można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, na parterze budynku Gminy Świdnica przy ul. Głowackiego 4, w następujących godzinach:

poniedziałek, środa czwartek – od 7.30 do 15.30

wtorek – od 7.30 do 17.00

piątek – od 7.30 do 14.00

Informujemy, że w przypadku składania wniosków o dodatek mieszkaniowy drogą elektroniczną, wniosek oraz deklaracja muszą być podpisane elektronicznie przez wnioskodawcę.
Ponadto wniosek o dodatek mieszkaniowy, składany drogą elektroniczną, musi być potwierdzony przez zarządcę elektronicznie w pkt. 2-5, 7-9 oraz 12.