Przesuwa na górę strony

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Kiedy mówimy o istnieniu przemocy w rodzinie?

Przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia  i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Formy przemocy w rodzinie:

 • przemoc fizyczna – to m.in. popychanie, kopanie, bicie, policzkowanie, duszenie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy
 • przemoc psychiczna – to m.in. wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, zawstydzanie, wyśmiewanie, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia
 • przemoc seksualna – to m.in. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych
 • przemoc ekonomiczna – to m.in. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia zarobkowej pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny

Kogo dotyczy przemoc w rodzinie?

Przez członków rodziny  należy rozumieć wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków), małżonka, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę przysposobioną i jej małżonka, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu

Pamiętaj przemoc w rodzinie jest przestępstwem!

Zgodnie z art. 207 § 1 k.k. znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat /ścigane z urzędu/.

Procedura NIEBIESKIE KARTY
ROZWIŃ
ZWIŃ
Rozwija akordeon Procedura NIEBIESKIE KARTY

Podstawowe założenia procedury „Niebieskie Karty” oraz zobowiązanie do jej prowadzenia zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 z 2011 r. poz. 1245).

Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

 • jednostek pomocy społecznej
 • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • policji
 • oświaty
 • ochrony zdrowia

Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą!!!

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Czynności podjęte w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

Formularz „Niebieska Karta – A”: wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz wypełnia jeden z przedstawicieli ww. podmiotów

Formularz „Niebieska Karta – B”: jest przekazywany ofiarom przemocy w rodzinie; zawiera pouczenie oraz informacje nt. czym jest przemoc, jak zmienić swoją sytuację, gdzie szukać pomocy (wykaz placówek udzielających wsparcia)

Formularz „Niebieska Karta – C”: wypełnia się go jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie

Formularz „Niebieska Karta – D”: wypełniany jest w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Do pobrania: Informator – Co warto wiedzieć o procedurze NIEBIESKIE KARTY (PDF 2.4MB)

Zespół Interdyscyplinarny
ROZWIŃ
ZWIŃ
Rozwija akordeon Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Świdnica w obecnym składzie powołany został: – Zarządzeniem Nr 115/2021 Wójta Gminy Świdnica z dnia 25 października 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

ZI w Gminie Świdnica na dzień dzisiejszy liczy 11 członków a w jego skład wchodzą:

 1. Dorota Waliszak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Przewodniczący Zespołu,
 2. Joanna Poniatowska – Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Sekretarz Zespołu,
 3. Anna Zakałek-Koguc –Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Z-ca Przewodniczącego,
 4. Arkadiusz Piaseczny – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy,
 5. Tomasz Zdeb – Kierownik Posterunku Policji w Słotwinie,
 6. Beata Klęsk-Nazarko – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej,
 7. Sebastian Krzywda – Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie,
 8. Marek Dąbrowski – Prywatne Pogotowie Ratunkowe „Na Sygnale”,
 9. Justyna Sara-Hryncyszyn – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcze „Sztafeta Pokoleń”,
 10. Maciej Więcek – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świdnicy,
 11. Robert Zaremba – kurator II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Szczegółowe warunki pracy ZI w Gminie Świdnica oraz tryb i sposób powoływania i odwoływania jego członków określa Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Więcej informacji o ZI działającym w Gminie Świdnica znajdziecie Państwo na tej stronie.

Placówki pomocy
ROZWIŃ
ZWIŃ
Rozwija akordeon Placówki pomocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Komenda Powiatowa Policji

Prokuratura Rejonowa w Świdnicy

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

Kontakt “NIEBIESKA LINIA”
ROZWIŃ
ZWIŃ
Rozwija akordeon Kontakt “NIEBIESKA LINIA”

Wszystkie sprawy i wątpliwości dotyczące przemocy w rodzinie możesz omówić z konsultantami Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 120-002,

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

Infolinia 801 120 002