Przesuwa na górę strony
wtorek, 20 lutego 2024 Aktualności

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
flaga-godlo

Gmina  Świdnica  przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego:

wartość dofinansowania – 174 114 zł
całkowita wartość zadania – 174 114 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

      a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

      b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

      c)  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na podstawie kart zgłoszeń w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, objęto wsparciem 7 osób z niepełnosprawnością  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 3 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Uczestnicy Programu mają  możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

– poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
– ograniczanie skutków niepełnosprawności,
– stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
– przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż :

  • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Dofinansowano ze środków funduszu solidarnościowego.
PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024
Dofinansowanie: 174 114,00 zł
Całkowita wartość: 174 114,00 zł