Przesuwa na górę strony

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Świdnica

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które – choć odwieczne – dopiero od kilku lat jest w naszym kraju przedmiotem świadomych, skoordynowanych działań zaradczych różnych służb. Gmina realizuje je m.in. poprzez Zespoły Interdyscyplinarne.

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego.

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Definicja pojęcia Zespół Interdyscyplinarny jest bardzo prosta. Otóż jest to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie opiera się właśnie na takich zasadach. Wyznaczone w drodze porozumień zawartych między gminą, a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie osoby spotykają się w celu nakreślenia sposobu, w jaki chcą działać i wykorzystywać swoje kompetencje, możliwości i zasoby w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Świdnica w obecnym składzie powołany został: – Zarządzeniem Nr 115/2021 Wójta Gminy Świdnica z dnia 25 października 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

ZI w Gminie Świdnica na dzień dzisiejszy liczy 11 członków a w jego skład wchodzą:

 1. Dorota Waliszak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Przewodniczący Zespołu,
 2. Joanna Poniatowska – Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Sekretarz Zespołu,
 3. Anna Zakałek-Koguc –Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Z-ca Przewodniczącego,
 4. Arkadiusz Piaseczny – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy,
 5. Tomasz Zdeb – Kierownik Posterunku Policji w Słotwinie,
 6. Beata Klęsk-Nazarko – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej,
 7. Sebastian Krzywda – Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie,
 8. Marek Dąbrowski – Prywatne Pogotowie Ratunkowe „Na Sygnale”,
 9. Justyna Sara-Hryncyszyn – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcze „Sztafeta Pokoleń”,
 10. Maciej Więcek – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świdnicy,
 11. Robert Zaremba – kurator II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Szczegółowe warunki pracy ZI w Gminie Świdnica oraz tryb i sposób powoływania i odwoływania jego członków określa Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Członkowie Zespołu wykonują swoje zdania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Świdnica a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych wytypowanych przedstawicieli.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Świdnica.

Do zadań Zespołu należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Świdnica zapewnia:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4, tel. 74 8523067 wew. 112 lub 120, e-mail: gops@gmina.swidnica.pl