Przesuwa na górę strony

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2023

flaga-godlo

Gmina Świdnica  przystąpiła do realizacji  Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego:

wartość dofinansowania – 174 114 zł
całkowita wartość zadania – 174 114 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na podstawie kart zgłoszeń w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, objęto wsparciem
6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 3 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.


Uczestnicy Programu mają  możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż :

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Plakat
Treść plakatu
 Grafiki: Flaga RP – Godło RP
Tło: Na jasno i ciemno szarym tle (kolory dzielone ukośnie z lewa na prawo) w prawym dolnym rogu biały kontur herbu RP (orzeł w koronie) o wysokości ok. połowy plakatu
Tekst: Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościoweg
Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
Dofinansowanie: 174114 zł
Całkowita wartość: 174114 zł