Przesuwa na górę strony

Asystent rodziny

Asystent rodziny oferuje wsparcie rodzinom z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną, motywując ją do aktywnego współdziałania w realizacji określonego planu. Praca ta jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Zadania asystenta rodziny określone są w art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do których należą m.in.:

  • opracowanie i realizacja określonego planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny;
  • pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, a także problemów wychowawczych;
  • motywowanie rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  • pomoc w poszukiwaniu pracy zarobkowej i jej utrzymaniu;
  • współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności;
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  • prowadzenie dokumentacji, która dotyczy pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, ale również monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

Asystent rodziny w tym samym czasie może prowadzić pracę maksymalnie z 15 rodzinami w zależności od stopnia trudności wykonywanych zadań.