Przesuwa na górę strony

Stypendia i zasiłki szkolne

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne, są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi, jeśli dochód nie przekracza kwoty 600,00 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego, zobowiązane są do gromadzenia imiennych faktur za dokonywane zakupy. Faktury będą podstawą do refundowania poniesionych kosztów związanych z edukacją dzieci.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wymagane dokumenty

Stypendium szkolne:

  • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
  • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii lub niepełnej rodziny itp,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne.

Zasiłek szkolny:

  • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,
  • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. 110.