Przesuwa na górę strony

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu gminy odgrywają gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja powoływana jest zarządzeniem wójta, które określa jej skład osobowy. Szczegółowy zakres zadań oraz jej funkcjonowanie reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. W skład gminnej komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 41 ust. 4 cytowanej ustawy).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy powołana została Zarządzeniem nr 74/2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 20 maja 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 73/2022 Wójta Gminy Świdnica z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdnicy.

W jej skład wchodzą obecnie:

 1. Arkadiusz Piaseczny – Przewodniczący Komisji
 2. Fabian Bartoszewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Ewa Burdek – Sekretarz Komisji
 4. Roman Bogusławski – Członek Komisji

Do zadań komisji należy w szczególności:

1) Inicjowanie działań związanych profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w zakresie:

 1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

2) Rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

3) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w szczególności poprzez:

 1. przyjmowanie zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w przepisie art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. informacji o osobach, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematyczne zakłócają spokój i porządek publiczny,
 2. zapraszanie na rozmowę osób, co, do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek oraz innych osób w celu weryfikacji powziętych informacji oraz motywowanie do kontaktu z placówką leczenia odwykowego i podjęcie leczenia,
 3. kierowanie na badanie przez biegłych (psychologa, lekarza psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego,
 4. kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym.

4) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

5) Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta.

6) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

7) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

8)Tworzenie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Komisja podejmuje również działania edukacyjne, skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych, mające na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.