Przesuwa na górę strony
czwartek, 11 stycznia 2024 Aktualności

INFORMACJA O ZASADACH REFUNDACJI PODATKU VAT ZA PALIWA GAZOWE W 2024 ROKU

Uprzejmie informujemy, iż znowelizowana została ustawa z 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców  paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu ( Dz.U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz 295,556,1234 i 1785), w związku z czym wydłużona została możliwość składania wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT do 30 września 2024r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Obecnie oczekujemy na opublikowanie przez Ministra właściwego do spraw energii wzoru wniosku na powyższą refundację. W związku z czym prosimy o śledzenie strony internetowej Urzędu Gminy Świdnicy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe – informacje ogólne

Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty podatku VAT na gaz ziemny za rok 2023, oraz okresu od 01 stycznia 2024r.  do 30 czerwca 2024r

Komu przysługuje zwrot VAT za gaz w 2023 roku?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Rekompensata dotyczy podatku VAT za gaz dostarczony w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.
Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.
Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku,
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:
a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:
– jednoosobowym nie przekracza 2100 zł
– wieloosobowym nie przekracza 1500 zł na osobę w rodzinie.

Przy wyliczeniu dochodu uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Termin składania wniosków
Termin składania wniosku: do 30 września  2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Mieszkańcy obszaru wiejskiego Gminy Świdnica wnioski mogą  złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4,  pok 111.tel. 74 852-30-67 lub 74 852-33-98 wew. 121, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną (ePUAP). Informujemy, że wnioski składane drogą elektroniczną przez system ePUAP muszą mieć podpisane załączniki za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.