Przesuwa na górę strony
czwartek, 11 stycznia 2024 Aktualności

Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi

I NABYWCA (nazwa i adres)

Gmina Świdnica

ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

Odbiorca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi w 2024 roku.

2. CPV

85.00.00.00-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85.31.21.00-0 – usługi opieki dziennej.

3. Rodzaj zamówienia: usługi.

4. Określenie przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi. Dziecko uprawnione będzie do korzystania z tych usług na podstawie decyzji administracyjnej określającej miesięczną liczbę godzin przyznanych usług oraz odpłatność. Usługi mają być świadczone w mieszkaniu osoby uprawnionej (Gmina Świdnica, Opoczka) w wymiarze 20 godzin miesięcznie w dni robocze, z wyłączeniem świąt i innych dni wolnych od pracy. Szacunkowy łączny wymiar specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 20 godzin miesięcznie i 220 godzin w okresie realizacji zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w 2024 roku. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze objęte niniejszym zamówieniem należy rozumieć następujące usługi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.):

a) § 2 pkt 3 lit. „a” rozporządzenia: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii– fizjoterapia. Szacunkowy wymiar usług wynosi 20 godzin miesięcznie i 220 godzin w całym okresie realizacji zamówienia.

5. Podstawa prawna:

a) art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.);

b) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.).

III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW – DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wszystkie niżej wymienione warunki:

1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

2. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – do ofert należy załączyć:

a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi w zakresie fizjoterapii i/lub logopedii lub treningu kompetencji społecznych – co najmniej dla 2 dzieci – z podaniem ilości świadczeń (godzin usług), dat wykonania i odbiorców, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;

b) zgodnie z § 3 rozporządzenia osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom z zaburzeniami psychicznymi winny legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: 1) szpitalu psychiatrycznym, 2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 4) ośrodku terapeutyczno- edukacyjno – wychowawczym, 5) zakładzie rehabilitacji, 6) innej jednostce niż wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje – Wykonawca składa oświadczenie, wraz z dokumentami poświadczającymi opisany staż i kwalifikacje osób, które będą świadczyć przedmiotowe usługi – zgodnie z załącznikiem nr 3

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia – Wykonawca składa oświadczenie własne, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

4. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty

Na ofertę, poza dokumentami, o których mowa w punktach 1 do 3, składa się ponadto oferta cenowa podpisana przez Wykonawcę (przykładowy wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia) zawierająca cenę oferty i oświadczenia, których wymaga nabywca. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia, zgodnie z własnym wyborem i możliwościami.

UWAGA! Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, zawierające wszystkie wymagane dokumenty.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Postępowanie nie podlega rygorom ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawców do uzupełniania ofert.

IV INFORMACJE DODATKOWE

 1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 2. Informacje o sposobie porozumiewania się Nabywcy z Wykonawcami. Korespondencja pomiędzy Wykonawcami a Nabywcą. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, ewentualne wyjaśnienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania, będą przekazywane między Nabywcą a Wykonawcami telefonicznie (74/852-30-67 wew. 120), drogą elektroniczną (gops@gmina.swidnica.pl ) lub w formie pisemnej.
 3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Dorota Waliszak
 4. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 31 dni.
 5. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta musi zostać sporządzona przez Wykonawcę w formie pisemnej w języku polskim, na druku zgodnie z Załącznikiem 1.
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

V KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: zamawiający zastosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, doświadczenia i kryterium najniższej ceny.

VI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4 pok. 110 lub drogą mailową na adres gops@gmina.swidnica.pl do dnia 17 stycznia 2024 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do ośrodka lub na adres mailowy).

VII TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4, dnia 18 stycznia 2024 roku.

VIII ZAŁĄCZNIKI I DOKUMENTY – SPIS

 1. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
 2. Załącznik nr 2 – wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi w zakresie fizjoterapii i/lub logopedii lub treningu umiejętności społecznych lub usług dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w zakresie fizjoterapii i /lub logopedii lub treningu umiejętności społecznych.
 3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 4. Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
 5. Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu kryteriów
 6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadany staż, kwalifikacje i umiejętności (kserokopia).
 7. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia)
 8. Oświadczenie własne oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Kierownik GOPS

Dorota Waliszak