n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
OGŁOSZENIE NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY PDF Drukuj Email
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4 zaprasza do złożenia ofert na stanowisko pracownicze - pracownik socjalny – forma zatrudnienia umowa o pracę - pełny etat.

 

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie
2. Wymagane kwalifikacje (zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2015 r. poz. 163)
- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do 31 grudnia 2013 roku ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika
b) pedagogika specjalna
c) politologia
d) psychologia
e) socjologia
f) nauki o rodzinie
g) polityka społeczna

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przepisów dotyczących prawa pracy w tym przepisów o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego.
2. Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z programów krajowych.
3. Dobra organizacja pracy na zajmowanym stanowisku, odpowiedzialność, zaangażowanie i kreatywność.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Mile widziane prawo jazdy oraz własny samochód.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracowniczym – pracownik socjalny.

Do zakresu czynności wykonywanych przez pracownika socjalnego należeć będzie:
1. Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych/środowiskowych/ w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o pomoc społeczną.
2. Kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej.
3. Organizowanie i zabezpieczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób samotnych i niepełnosprawnych.
4. Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia świadczeń z pomocy społecznej.
5. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świdnica.
6. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej.
7. Organizowanie pomocy w różnych formach w miejscu zamieszkania osób i rodzin będących w trudnej sytuacji z różnych przyczyn.
8. Świadczenie pracy socjalnej.
9. Wydawanie wniosków dla mieszkańców Gminy Świdnica o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
10. Kompleksowa realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
11. Współpraca z radnymi oraz sołtysami z terenu Gminy Świdnica.
12. Wyjazdy w teren Gminy Świdnica zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.
13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do oferty należy dołączyć:

  • list motywacyjny,
  • życiorys-curriculum vitae,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Zatrudnienie dotyczy stanowiska pracowniczego. Do niniejszego postępowania rekrutacyjnego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) .

Termin składania ofert ustala się do dnia 18 lipca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, pok. 114 do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem "Oferta na stanowisko pracownicze – pracownik socjalny". Dokumenty przesłane za pomocą faksu, e-maila, a także te, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrzone. Oferty przygotowane w inny sposób niż podany powyżej ze względów formalnych nie będą rozpatrzone.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świdnicy
Ewa Burdek

 
 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej