Przesuwa na górę strony
Opublikowano: 30.11.2023 R.

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Świdnica

Numer zapytania ofertowego: Zapytanie Ofertowe Nr 1/2023

I. ZAMAWIAJĄCY

Nabywca:

Gmina Świdnica ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica NIP 884-23-65-226

Odbiorca:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

II. Tryb udzielenie zamówienia :

Zgodnie z przepisami  ustawy z z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605) – dot. Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł netto.

III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, jak niżej :

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia dla:
  – osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Świdnica ( w oparciu o art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r., poz. 901 ze zm.)
  – potrzebujących  pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Świdnica.
 2. Udzielenie tymczasowego schronienia odbywa się poprzez zapewnienie miejsca w:
  – schronisku dla osób bezdomnych (dla kobiet i mężczyzn – obecnie 3M i 1K)
  – schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (obecnie – 3M).
 3. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
 4. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy opieki i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Schronisko zapewnia tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
 5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku , kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym się mieści zgodnie    z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.
 6. Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w ust. 1 w schronisku odbywać się będzie  na podstawie skierowania oraz decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.
 8. Podana przez Zamawiającego liczba osób bezdomnych skierowanych do schroniska jest ilością prognozowaną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w/w ilości osób w zależności od potrzeb.
 9. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
 10. Rozliczenie usługi przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 20 grudnia
 11. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury/noty księgowej.
 12. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
 13. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, jak również o fakcie opuszczenia placówki.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

IV. Termin realizacji zamówienia :

 1. Wykonawca związany jest ofertą od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
 2. W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność umieszczenia osoby z terenu Gminy Świdnica.

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy :

 1. Wymagania niezbędne: W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.
 2. Warunek zostaje spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Warunki i zakres realizacji :

 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
 2. Wykonawca określi stawkę miesięczną brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

VII. Kryterium oceny ofert :

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto – 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W toku badania i oceny ofert,  Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  negocjacjo dotyczących złożonej oferty.

VIII. Sposób przygotowania oferty :

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym  – załącznik nr 1 wzór oferty, w języku polskim, formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do ofert pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Wymagane dokumenty :

 1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.
 2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.
 4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.
 5. Inne, jeżeli wymagane np.dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot.podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające : * upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego; * zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Świdnica – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy; * upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
 6. Odpis statutu.
 7. Wpis do rejestru  placówek  udzielających tymczasowego schronienia  prowadzonego przez wojewodę .

X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty :

 1. Oferty należy składać na adres: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Świdnicy ul. B.Głowackiego 4, 58-100  Świdnica (pokój nr 110)
 2. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście wyłącznie na formularzu pn. “Formularz ofertowy” będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia  15 grudnia 2023 roku do godz. 11.00.  Liczy się data wpływu do Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej GOPS w Świdnicy.

XI. Dodatkowe informacje:

 1. Przed upływem składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, zaproszonym do udziału w zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający uznaje jedynie oferty złożone na całość zadania (schronisko oraz schronisko z usługami opiekuńczymi).

XII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :

Dorota Waliszak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ( tel. 74 8523067 wew. 112 lub 110) lub e-mail : d.waliszak@gops.gmina.swidnica.pl

Załączniki do zapytania ofertowego :

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Dorota Waliszak

Opublikowano: 30.11.2023 R.