Przesuwa na górę strony
wtorek, 30 maja 2023 Aktualności

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: „PODINSPEKTOR DS. KADR, PŁAC I KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

„podinspektor ds. kadr, płac i księgowości budżetowej”

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie min. średnie,
 • staż w pracy w dziale kadr i płac minimum 6 miesięcy.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów Ustawy o Samorządzie Gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o finansach publicznych oraz rachunkowości budżetowej,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel) oraz znajomość programów VULCAN – kadry, płace, PŁATNIK; umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość obsługi programów księgowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi instytucjami zewnętrznymi,
 • opanowanie i umiejętność pracy w sytuacji stresowych
 • doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa kadrowo płacowa,
 • prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze i pomocnicze,
 • przygotowanie umów w zakresie zatrudnienia,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń,
 • rozliczanie i naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie sprawozdawczości dot. kadr i płac,
 • kontrola dyscypliny pracy i wykorzystywania czasu pracy,
 • opracowanie zbiorczego planu urlopów,
 • rozliczanie delegacji służbowych i ryczałtów na używanie własnych samochodów do celów służbowych,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
 • księgowanie dokumentów,
 • uzgodnienie sald,
 • kompletowanie dokumentów księgowych,
 • analiza i przygotowanie dokumentacji w zakresie zmian zaangażowania,
 • prowadzenie ewidencji księgowej oraz uzgadnianie ze stanowiskami merytorycznymi należności w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, funduszu, zaliczki alimentacyjnej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce Pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4.

Pomieszczenie biurowe wyposażone w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej, zlokalizowanie na parterze budynku.

Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy.

W przeważającej części dnia, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo- szkieletowego oraz narządu wzroku.

Czas pracy: 1/1 etatu. Umowa o pracę.

5. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw,
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6 %.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 12.06.2023r do godziny 11:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: podinspektor ds. kadr, płac i księgowości budżetowej”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Termin otwarcia ofert: 12.06.2023 o godzinie 13:00.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

8. Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74 852 30 67 wew. 112

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
Dorota Waliszak