Przesuwa na górę strony
piątek, 05 lipca 2024 Aktualności

INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – OKRES ZASIŁKOWY 2024/2025

Informujemy, że wnioski o ustalenie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (dotyczy osób, które nabyły prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego do 31.12.2023 r.) na okres zasiłkowy 2024/2025 (2024/11/01 – 2025/10/31) będą przyjmowane :

 • od dnia 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP

UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

 • od dnia  1  sierpnia  2024 r.  w   formie  papierowej 

wniosek należy złożyć w Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pokój 111 (parter)
– poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
– wtorek w godz. od 07:30 do 17:00
– piątek w godz. od 07:30 do 14:00

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2024 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2024 r.
 • od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2024 r.
 • od dnia 1 listopada 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28 lutego 2025 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Z dniem wejścia w życie  ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429) czyli 1 stycznia 2024 r. został uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wprowadzając  jednocześnie przepisy mające na celu pełną ochronę praw nabytych osób, które nabyły bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2023 r. przepisach, prawo do  specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 i 2089) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym (2023/2024).

W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674 zł lub 764 zł, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia,
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. zasiłek rodzinny przysługuje także osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje gdy:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • dziecko ukończyło 18 rok życia i nie kontynuuje nauki w szkole,
 • dziecko ukończyło 21 rok życia i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale nie kontynuuje nauki w szkole lub w szkole wyższej,
 • dziecko ukończyło 21 rok życia i kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej, ale nie legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kryterium dochodowe,

Prawo dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Wymagane dokumenty:

– oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne oraz członków rodziny tej osoby innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.2));

dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – w przypadku dochodu z gospodarstwa rolnego,

– umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

– umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

w przypadku dochodu z alimentów:

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie  lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

jeżeli osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub,

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

– odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

– odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie – w przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny przysposobiła dziecko;

– zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – w przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny jest opiekunem faktycznym dziecka;

– orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – w przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny jest opiekunem prawnym dziecka;

– oświadczenia lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

Wymagane dokumenty do dodatków do zasiłku rodzinnego:

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka

– zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;

– inne dokumenty lub oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

– zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

– oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

– oświadczenia lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do dodatku.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

– kserokopię skróconego lub zupełnego odpisu aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka;

– aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany – odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców;

– w przypadku osoby uczącej się kserokopię skróconego lub zupełnego odpisu aktu zgonu obojga rodziców;

– oświadczenia lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do dodatku.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

– oświadczenia lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do dodatku.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

– orzeczenie o niepełnosprawności lub;

– orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności;

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

– oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia;

– oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;

– oświadczenia lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do dodatku.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

– oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;

– zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;

– oświadczenia lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do dodatku.

Oświadczenia składa się w oryginale natomiast dokumenty inne niż oświadczenia składa się w postaci kopii, z wyjątkiem:

– zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub

–  informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.


Wnioski można pobrać:

 • w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pokój 111 (parter);
 • ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na obecny i kolejny okres 2024/2025

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

 • strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

 Formy Pomocy- Świadczenia Rodzinne- Zasiłek rodzinny oraz dodatki/ Świadczenia opiekuńcze