Przesuwa na górę strony

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego  i   Rady   (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4,  58-100 Świdnica,  tel: 74 852 30 67,  e-mail: gops@gmina.swidnica.pl

2. Inspektorem ochrony danych w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy  jest Pan Krzysztof Olejniczak

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 609 010 402, 
adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w   celu   realizacji  zadań  GOPS w Świdnicy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz  ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz.2077).

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt.

5. Ma Pani/Pan prawo do:   
–    dostępu do treści swoich danych;
–    żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
–    żądania ograniczenia przetwarzania;
–    przeniesienia swoich danych;
–    wniesienia sprzeciwu;
–    cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań Ośrodka.

8. Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Świdnicy  nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.