Przesuwa na górę strony

Świadczenia pieniężne

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (mniejszy bądź równy 776 zł miesięcznie);
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (mniejszy bądź równy 600 zł na osobę w rodzinie miesięcznie).

Jak rozumieć całkowitą niezdolność do pracy? Jest to:

 • osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny);
 • posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek stały nie przysługuje osobie, która ma uprawnienie do uzyskania renty socjalnej.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 • Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł miesięcznie),
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (600 zł na osobę w rodzinie).

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 388 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny,
 • kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Ważne jest, aby osoba zwracająca się o pomoc w formie zasiłku okresowego posiadała w zależności od powodu zgłoszenia się o pomoc: zaświadczenie z urzędu pracy, że jest osobą bezrobotną, orzeczenie o niezdolności do pracy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd.