Przesuwa na górę strony

Pomoc rzeczowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc rzeczową w zakresie:

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne – przysługują osobom bezdomnym objętym indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz osobom pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, a także z innego tytułu Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Sprawienie pogrzebu – Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno – rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania,
  a jeżeli nie są one znane – zgodnie z wolą jego osób bliskich. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
 • Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie – przysługują osobom lub rodzinom, jeśli są one tego pozbawione. – Pomoc w formie schronienia następuje poprzez zapewnienie miejsca w noclegowni lub schronisku – Pomoc w formie posiłku następuje poprzez zapewnienie jednego dania gorącego lub przyznania produktów żywnościowych – Pomoc w formie niezbędnego ubrania następuje poprzez zapewnienie odzieży
  i obuwia właściwego do pory roku
 • poradnictwo specjalistyczne – przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
  – Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
  – Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
  – Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Porady w zakresie przysługujących uprawnień można uzyskać od pracownika socjalnego
w ramach pracy socjalnej. Na wniosek pracownika socjalnego do pracy z rodziną przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może być skierowany asystent rodziny.