Przesuwa na górę strony

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej umieszczonej i działającej pod adresem https://gops.gmina.swidnica.pl Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 74 852 30 67
Fax: +48 74 852 30 67 wew. 200
E-mail: gops@gops.gmina.swidnica.pl
Adres korespondencyjny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2008-11-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą:

W GOPS w Świdnicy przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część zamieszczonych na stronie podmiotowej informacji publicznych, w postaci załączników, nie jest dostępna cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GOPS.
 • Niektóre zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne w postaci załączników mają formę skanów dokumentów (z uwagi na charakter informacji publicznej) i nie są dostępne cyfrowo.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona podmiotowa GOPS w Świdnicy posiada następujące ułatwienia:

 • wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie szukanej treści;
 • możliwość powiększenia lub pomniejszenia wielkości elementów nawigacyjnych strony;
 • możliwość zwiększenia lub pomniejszenia tekstu w zamieszczonych na stronie treściach;
 • wyróżnienie odsyłaczy internetowych oraz adresów e-Mail za pomocą podkreślenia (odsyłacze zewnętrzne oznaczone są dodatkowo za pomocą grafiki kwadrat ze strzałką skierowaną do góry i ukośnie w prawo) oraz wyróżnienia kolorem.


Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. Tab, Shift+Tab, Enter, Backspace, klawiszy strzałek)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Waliszak
e-mail: gops@gops.gmina.swidnica.pl
Telefon: 74 852 30 67 wew. 112

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 852 30 67 lub drogą elektroniczną: gops@gops.gmina.swidnica.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

GOPS w Świdnicy mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy Świdnica zajmując pomieszczenia nr: 110, 111, 112, 113. Dostęp dla osób na wózkach możliwy jest wyłącznie poprzez główne wejście Urzędu Gminy Świdnica przy ul. B. Głowackiego 4 i dalej korytarzem na prawo kierując się tabliczkami informacyjnymi.

W zakresie dostępności architektonicznej GOPS w Świdnicy korzysta z udogodnień udostępnianych przez Urząd Gminy w Świdnicy:

 1. Podjazd dla wózków prowadzący do głównego wejścia do budynku Urzędu.
 2. Obsługa klienta niepełnosprawnego na sali głównej – dostęp poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych od wejścia głównego do budynku Urzędu.
 3. Punkt informacyjny na sali głównej do obsługi klienta.
 4. Komunikacja zewnętrzna za pomocą dzwonka zawieszonego przy podjeździe dla niepełnosprawnych skojarzonego z punktem informacji urzędu, następnie osoba obsługująca informację powiadamiać będzie telefonicznie pracowników merytorycznych urzędu.
 5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – odpowiednie instrukcja dla pracowników.
 6. Dla osób na wózkach dostępna jest Sala Obsługi Klienta i znajdujący się lewej stronie od głównego wejścia Punkt Informacyjny.
 7. Korytarz prowadzący do pomieszczeń GOPS oddzielony jest od sali obsługi oszklonymi drzwiami.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 10. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie komunikacji w języku migowym – przeszkolony pracownik Urzędu Gminy w puncie informacyjnym na sali obsługi klienta;
 2. zapewnienie komunikacji z Ośrodkiem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik GOPS udaje się do klienta, po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy głównym wejściu do budynku – sala obsługi klienta.