n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi PDF Drukuj Email
Świdnica, dnia 19-01-2023 r.


Zapytanie ofertowe

na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka)

z zaburzeniami psychicznymi


I NABYWCA (nazwa i adres)

Gmina Świdnica

ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica


Odbiorca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica


II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi w 2023 roku.

2. CPV

85.00.00.00-9 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85.31.21.00-0 - usługi opieki dziennej

3. Rodzaj zamówienia usługi

 

4. Określenie przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi. Dziecko uprawnione będzie do korzystania z tych usług na podstawie decyzji administracyjnej określającej miesięczną liczbę godzin przyznanych usług oraz odpłatność. Usługi mają być świadczone w mieszkaniu osoby uprawnionej (Gmina Świdnica, Opoczka) w wymiarze 40 godzin miesięcznie w dni robocze, z wyłączeniem świąt i innych dni wolnych od pracy. Szacunkowy łączny wymiar specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 40 godzin miesięcznie i 160 godzin w okresie realizacji zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w 2023 roku. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze objęte niniejszym zamówieniem należy rozumieć następujące usługi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.):

a) § 2 pkt 3 lit. „a” rozporządzenia: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii - fizjoterapia. Szacunkowy wymiar usług wynosi 40 godzin miesięcznie i 160 godzin w całym okresie realizacji zamówienia.

5. Podstawa prawna:

  a) art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1296);

  b) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.).


III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW – DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wszystkie niżej wymienione warunki:

  1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

  2. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – do ofert należy załączyć:

  a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi w zakresie fizjoterapii – co najmniej dla 2 dzieci - z podaniem ilości świadczeń (godzin usług), dat wykonania i odbiorców, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;

  b) zgodnie z § 3 rozporządzenia osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom z zaburzeniami psychicznymi winny legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: 1) szpitalu psychiatrycznym, 2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 4) ośrodku terapeutyczno- edukacyjno - wychowawczym, 5) zakładzie rehabilitacji, 6) innej jednostce niż wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje – Wykonawca składa oświadczenie, wraz z dokumentami poświadczającymi opisany staż i kwalifikacje osób, które będą świadczyć przedmiotowe usługi – zgodnie z załącznikiem nr 3

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

  3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia – Wykonawca składa oświadczenie własne, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

  4. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty

Na ofertę, poza dokumentami, o których mowa w punktach 1 do 3, składa się ponadto oferta cenowa podpisana przez Wykonawcę (przykładowy wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia) zawierająca cenę oferty i oświadczenia, których wymaga nabywca. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia, zgodnie z własnym wyborem i możliwościami.

UWAGA! Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, zawierające wszystkie wymagane dokumenty.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Postępowanie nie podlega rygorom ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawców do uzupełniania ofert.


IV INFORMACJE DODATKOWE

  1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  2. Informacje o sposobie porozumiewania się Nabywcy z Wykonawcami. Korespondencja pomiędzy Wykonawcami a Nabywcą. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, ewentualne wyjaśnienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania, będą przekazywane między Nabywcą a Wykonawcami telefonicznie (74/852-30-67 wew. 120), drogą elektroniczną (g Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub w formie pisemnej.

  3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Dorota Waliszak

  4. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 31 dni.

  5. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta musi zostać sporządzona przez Wykonawcę w formie pisemnej w języku polskim, na druku zgodnie z Załącznikiem 1.

  6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


V KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: zamawiający zastosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, doświadczenia i kryterium najniższej ceny.


VI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4 pok. 110 lub drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 26 stycznia 2023 roku do godz. 13.00 (decyduje data wpływu do ośrodka lub na adres mailowy).


VII TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4, dnia 26 stycznia 2023 roku.


VIII ZAŁĄCZNIKI I DOKUMENTY – SPIS

  1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego

  2. Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi w zakresie fizjoterapii i/lub logopedii lub treningu umiejętności społecznych lub usług dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w zakresie fizjoterapii i /lub logopedii lub treningu umiejętności społecznych.

  3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  4. Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

  5. Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu kryteriów

  6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadany staż, kwalifikacje i umiejętności (kserokopia).

  7. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia)

  8. Oświadczenie własne oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Kierownik GOPS

/-/ Dorota Waliszak

 

Załączniki:

1. 
2.
3.
4. 
5. 
6. 

 

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej