n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
WYPRAWKA SZKOLNA W RAMACH ŚWIADCZENIA 300 PLUS PDF Drukuj Email
Ikonografika 300+Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej, lub platformy Emp@tia będą przyjmowane wnioski w  ramach świadczenia 300 PLUS - czyli  rządowego programu DOBRY START. Wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł będzie wypłacane raz w roku na każde dziecko rozpoczynające NOWY ROK SZKOLNY, bez względu na dochód. Dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 sierpnia 2019 r. 

 

Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

1. Nie ukończył:

•   20 lat,

•   24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

•   szkoła podstawowa,

•   dotychczasowe gimnazjum,

•   szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,

•   szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

•   młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

•   specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

•   specjalny ośrodek wychowawczy,

•   ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:

•   studentom

•   przedszkolakom

•   uczniom zerówki

W przypadku wyprawki szkolnej 300 plus będzie możliwość złożenia wniosku na dwa sposoby: tradycyjnie - w urzędzie oraz drogą internetową :

•   za pomocą portalu Emp@tia

•   za pomocą bankowości elektronicznej

•   w urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania.

Podstawą do wypłacenia świadczenia 300 plus będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie w organie właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, - a nie miejsce meldunku.

Wniosek może złożyć :

•   rodzic,

•   opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

•   opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

•   osoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, ma możliwość odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie Dobry Start można składać od:

•    od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,

•    od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.

Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu, lub sierpniu br. pieniądze otrzymasz maksymalnie do 30 września 2019 roku.

Jeśli wniosek o wyprawkę złożysz w terminie od 1 września do 30 listopada, na pieniądze poczekasz do 2 miesięcy.

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej