n w    w w w w

baner
Wymagane dokumenty PDF Drukuj Email

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE

ŚWIADCZENIA RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

  WSZYSTKIE DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KOPII

  - ORYGINAŁ DO WGLĄDU DLA PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK

   

 

NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

Akta urodzenia:

  - Kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka (wszystkich dzieci) lub odpisu aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka nie jest znany; (oryginał do wglądu);

Akt zgonu:

- Kserokopię aktu zgonu – w przypadku gdy rodzice lub rodzic dziecka nie żyje (oryginał do wglądu)

Orzeczenia:

  - Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka poniżej 16 roku życia lub kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (oryginał do wglądu);


Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu:

  - Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku 2016 - dochodów innych niż podlegających opodatkowaniu (druk oświadczenie jako załącznik do wniosku)

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o:

  a) formie opłacanego podatku,

  b) wysokości przychodu,

  c) stawce podatku,

  d) wysokości opłaconego podatku

  - w roku kalendarzowym 2016 (oryginał)

 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2016 lub nakaz płatniczy za ten rok,

 • oświadczenie wnioskodawcy albo członka rodziny o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2016 dotyczy tylko w przypadku tych osób które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS (druk oświadczenie jako załącznik do wniosku)

 • kserokopię umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na okres co najmniej 10 lat, na podstawie umowy zawartej stosowanie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, poświadczenie zapłaconego czynszu z tytułu dzierżawy (oryginał do wglądu)

 • kserokopię umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (oryginał do wglądu)

 • zaświadczenie spółdzielni rolniczych o dochodzie za 2016 r z tytułu członkostwa z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenie społeczne (oryginał)

 • dokument, w tym oświadczenie określające datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny np. świadectwo pracy, umowa zlecenie lub umowa o dzieło, wydruk z CEIDG o wyrejestrowaniu firmy, zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym itp. (kserokopie, oryginał do wglądu),

 • dokument, w tym oświadczenie, określające datę oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. w roku 2016 np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za wszystkie miesiące od podjęcia zatrudnienia w w/w roku , umowę o pracę (kserokopie, oryginał do wglądu);

 • dokument w tym oświadczenie, określające datę, wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. po roku 2016 : umowa o pracę , zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc następny po miesiącu podjęcia zatrudnienia – pełny przepracowany miesiąc (kserokopie, oryginał do wglądu);


Wyroki sądu:

 1. Kserokopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację (oryginał do wglądu);
 2. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych w 2016 r. alimentów (oryginał do wglądu)
 3. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny -oraz kopię dokumentu (wyroku sądu albo ugody) na podstawie którego płacone są alimenty na rzecz osób spoza rodziny;
 4. kserokopię odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego; (oryginał do wglądu);
 5. kserokopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka (oryginał do wglądu);
 6. kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka, (oryginał do wglądu);
 7. kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach (oryginał do wglądu);
 8. kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał do wglądu);
 9. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli zamieszkuje za granicą;
 10. zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców – właściwej instytucji;

  W przypadku cudzoziemców :

  1) kopię karty pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy” z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.53 ust.1pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (oryginał do wglądu);

  3) kopię karty pobytu i kopię decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

 • oraz inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego

  UWAGA!

  W PRZYPADKU GDY OKOLICZNOŚCI SPRAWY MAJĄCE WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ WYMAGAJĄ POTWIERDZENIA INNYM DOKUMENTEM NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE PODMIOT REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA MOŻE DOMAGAĆ SIĘ TAKIEGO DOKUMENTU

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej