n w    w w w w

baner
::   Start Świadczenia Rodzinne Aktualności NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH - ZWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
large small default
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH - ZWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ PDF Drukuj Email
Czwartek, 25 Sierpień 2016 08:10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2016 r. do 30.10.2017 r., w którym obowiązywać będą dotychczasowe kryteria dochodowe, tj. 674 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 764 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. obowiązywać będą nowe wysokości zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego tj.

zasiłek rodzinny:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),

 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),

 • 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,).

   

 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 - do 5. roku życia – 90 zł, (wzrost o 10 zł),

 - powyżej 5. roku życia – 110 zł; (wzrost o 10 zł),

 

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł (wzrost o 8 zł),

 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł (wzrost o 6 zł);

 

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł (wzrost o 5 zł);

 

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł nie więcej niż 386 zł lub 273 zł nie więcej niż 546 zł (wzrost o 8 zł) (273 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian.

Wnioski można składać od 1 września 2016 r. w pok. 111 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy- na parterze budynku Urzędu Gminy

Powyższy okres zasiłkowy dotyczy świadczeń rodzinnych tj.:

1) zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

2) świadczeń opiekuńczych: specjalnego zasiłku opiekuńczego

Osoby, których dzieci dojeżdżają do szkół ponad gimnazjalnych, proszone są, aby wnioski na nowy okres zasiłkowy składać w miesiącu wrześniu, wraz z aktualnymi zaświadczeniami o kontynuowaniu przez dziecko nauki w szkole.

Wnioski przyjmowane będą do 30.11.2016 r. Po tym terminie wnioski też będą przyjmowane, jednak świadczenia przysługiwać będą wówczas od miesiąca 1 grudnia 2016 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. następuje do dnia 30 listopada 2016 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. następuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Druki wniosków można pobrać bezpośrednio w pok. nr 111 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy lub na stronie internetowej Ośrodka.

 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wniosku:

  1) kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny oraz współmałżonka lub rodzica dziecka; (oryginał do wglądu);

  2) kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka (wszystkich dzieci) lub odpisu aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka nie jest znany; (oryginał do wglądu);

  3) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (oryginał do wglądu);

  4) zaświadczenie szkoły, w przypadku dojazdu lub zamieszkiwania dziecka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej i w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

  5) zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się;

  6) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku 2015 r; jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik nr 6),

  b) oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku 2015 i niepodlegającego opodatkowaniu,

  c) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2015 lub nakaz płatniczy za ten rok,

  d) kserokopię umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na okres co najmniej 10 lat, na podstawie umowy zawartej stosowanie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, poświadczenie zapłaconego czynszu z tytułu dzierżawy (oryginał do wglądu),

  e) kserokopię umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną i zaświadczenie spółdzielni rolniczych o dochodzie za 2015 r z tytułu członkostwa z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenie społeczne (oryginał do wglądu),

  f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny -oraz kopię dokumentu (wyroku sądu albo ugody), na podstawie którego płacone są alimenty na rzecz osób spoza rodziny,

  g) kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych w 2015 r. alimentów (oryginał do wglądu),

  h) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny np. świadectwo pracy, PITY itp. (kserokopie, oryginał do wglądu),

  i) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany ze wskazaniem daty wypłaty dochodu uzyskanego – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

  j) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty ze wskazaniem daty wypłaty dochodu uzyskanego– w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

  7) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (oryginał do wglądu);

  8) kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się (oryginał do wglądu);

  9) kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.53 ust.1pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (oryginał do wglądu);

  10) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (oryginał do wglądu);

  11) kserokopię odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego; (oryginał do wglądu);

  12) kserokopię orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka (oryginał do wglądu);

  13) w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym -zaświadczenie pracodawcy o dokładnym okresie pozostawania w zatrudnieniu oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony oraz zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;

  14) zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

  15) zaświadczenie organu emerytalno- rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.;

  16) imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenie wniosku o dodatek;

  17) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawionym przez położną - potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

UWAGA!

W PRZYPADKU GDY OKOLICZNOŚCI SPRAWY MAJĄCE WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

WYMAGAJĄ POTWIERDZENIA INNYM DOKUMENTEM NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE

PODMIOT REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA MOŻE DOMAGAĆ SIĘ TAKIEGO DOKUMENTU.

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KOPII
(ORYGINAŁ DO WGLĄDU PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK).

 

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej