n w    w w w w

baner
::   Start Świadczenia Rodzinne Aktualności
large small default
Świadczenia Rodzinne - Aktualności
"BECIKOWE" - NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE OD 01.01.2013r. PDF Drukuj Email
Środa, 02 Styczeń 2013 10:14
Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).
 
 
NOWE KRYTERIA DOCHODOWE PDF Drukuj Email
Wtorek, 04 Wrzesień 2012 14:37

Od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Więcej…
 
NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 16 Lipiec 2012 08:22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że  rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od  01.11.2012 r. do 30.10.2013 r. W związku z tym do wniosku o powyższe świadczenia dochody z Urzędu Skarbowego należy dostarczać za rok 2011. Wnioski można składać od 1 września 2012 r. w pok. 111 / na parterze /.

Więcej…
 
OD LIPCA JUŻ BEZ WNIOSKÓW ! - DODATKOWA POMOC DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PDF Drukuj Email
Środa, 04 Lipiec 2012 10:11
Osoby uprawnione  (niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego) do pomocy w wysokości 100 zł nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).
Więcej…
 
UWAGA! DO 30 CZERWCA 2012 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PDF Drukuj Email
Czwartek, 14 Czerwiec 2012 09:09
Do 30 czerwca 2012 r. przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.
Więcej…
 
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadcz. pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. PDF Drukuj Email
Środa, 23 Maj 2012 08:38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dnia 9 maja 2012 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z tym prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielegnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 139, poz. 992, z póź. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie i przyznawana jest niezależnie od dochodu.

Więcej…
 
DODATKOWE 100 ZŁ W LISTOPADZIE I GRUDNIU DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PDF Drukuj Email
Piątek, 14 Październik 2011 10:25
Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
Więcej…
 
ZMIANA W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH Z TYT. URODZENIA DZIECKA PDF Drukuj Email
Wtorek, 20 Kwiecień 2010 09:26

W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która oprócz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Więcej…
 
Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 19 Październik 2009 08:29
Od 1 listopada 2009 r.  przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Więcej…
 
Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2009 r. PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 24 Sierpień 2009 09:41
Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa weryfikacja nastąpi 1 listopada 2009 roku. Zakres tej weryfikacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).
 
Przyjęto następujące ustalenia:
· wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie,
· podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę zasiłku rodzinnego do wysokości miesięcznie:
  • 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
  • 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
  • 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.
· podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 520 zł miesięcznie.
· na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego.
 
Informacja dotycząca wyroku Trybunału Konstytucyjnego PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 17 Sierpień 2009 08:37

Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu:
 
 „czy § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, oz. 881), w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 58, poz. 401), w zakresie, w jakim wyłącza możliwość pomniejszenia dochodu rodziny w trybie art. 5 ust. 4 ustawy dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.) o dochód utracony, o jakim mowa wart. 3 pkt 23 ustawy, w części nieznajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym i nieutraconym o dnia zgłoszenia wniosku o zasiłek, jest zgodny z art. 5 ust. 4 w związku z art. 3 pkt 23 i art. 3 pkt 1, art. 5 ust. 4a w związku z art. 3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 2, art. 32, art. 71 i art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,

Więcej…
 
Komunikat w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 17 Sierpień 2009 08:32
Na podstawie art. 26 i art. 29 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800) znowelizowane zostały: ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Z dniem 23.06.2009 r. weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie ustalania dochodu rodziny w przypadku wydzierżawienia gospodarstwa rolnego, w wyniku której przywrócono przepisy art. 5 ust. 8a-8c ww. ustawy (uchylone od dnia 02.01.2009 r.). Natomiast z dniem 01.07.2009 r. definicje dochodu utraconego i dochodu uzyskanego w obydwu wskazanych ustawach zostały rozszerzone o nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Ponadto zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje również w sytuacji, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 
 
Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 17 Sierpień 2009 08:29
Od 1 listopada 2009 r.  przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Więcej…
 
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH !!! PDF Drukuj Email
Czwartek, 25 Czerwiec 2009 09:41

W związku z wydłużeniem okresu zasiłków rodzinnych 2008/2009 z dnia 31 sierpnia na 31 października 2009 r. osoby otrzymujące zasiłek rodzinny i należne dodatki na dzieci, które uczęszczają do szkół średnich bądź od września 2009 r. rozpoczną w nich naukę, winne w miesiącu wrześniu 2009 r. złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4 wniosek oraz zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w szkole w roku szkolnym 2009/2010 celem uzyskania dodatku na rozpoczęcie roku szkolnego i dodatku z tytułu dojazdu do szkoły.

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 należy składać od miesiąca października 2009 r. łącznie z wymaganymi zaświadczeniami głównie zaświadczeniem z Urzędu skarbowego o dochodzie za rok 2008. Wnioski o świadczenia rodzinne dostępne na stronie internetowej GOPS  w sekcji Formularze i wzory wniosków.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 4

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej