n w    w w w w

baner
::   Start RODZINA 500+ Informacje dla wnioskodawców WYKAZ DOKUMENTÓW KONIECZNYCH DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W PROGRAMIE "RODZINA 500+
large small default
WYKAZ DOKUMENTÓW KONIECZNYCH DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W PROGRAMIE "RODZINA 500+ PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 14 Marzec 2016 22:50
Poniżej przedstawiamy WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO. Wypełnione i kompletne wnioski będzie można składać od 1 kwietnia br.
 
 
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA  WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
NA PIERWSZE  DZIECKO
(WNIOSKI UWZGLĘDNIAJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE)


WSZYSTKIE DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KOPII ORAZ ORYGINAŁU DO WGLĄDU PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK.

1) kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze
2) w przypadku zameldowania w innej miejscowości zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego potwierdzające, że na dzieci nie są pobierane świadczenia wychowawcze
3) kserokopia skróconego aktu urodzenia dziecka
4) oryginał aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
5) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne powyżej 16 roku życia
6) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka poniżej 16 roku życia
7) zaświadczenie ze szkoły w przypadku dzieci uczęszczających do szkól średnich lub studiujących pozostających na utrzymaniu rodziny jednak w wieku do ukończenia 25 roku życia
8) zaświadczenie lub oświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające wysokość dochodów rodziny za rok 2014 ( wszystkie osoby pełnoletnie)
9) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
     -wysokości dochodu
     -wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne-wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego
     -wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku
10) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
     -zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
     -prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację
     -orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
11) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2014
12) kserokopię umowy dzierżawy zawartej na okres co najmniej 10 lat zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji  Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, poświadczenie zapłaconego czynszu z tytułu dzierżawy
13) potwierdzenie o nieponoszeniu opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie:
-osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego przedkłada zaświadczenia lub oświadczenia
14) informacja o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich składek
15) oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż każdą zmianę sytuacji dochodowej należy aktualizować
16) w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość:
     -kserokopia umowy o pracę
     -kserokopia świadectwa pracy
     -kserokopia pitów
     -zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym
17) w przypadku cudzoziemców
     -zezwolenie na pobyt czasowy, kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
18) kserokopię odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego
19) w przypadku rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi zgodnie z planem wychowawczym ustalonym przez sąd należy dostarczyć kserokopie takiego planu gdyż świadczenia będą wypłacane proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

UWAGA
W PRZYPADKU GDY OKOLICZNOŚCI SPRAWY MAJĄCE WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO WYMAGAJĄ POTWIERDZENIA INNYM DOKUMENTEM NIŻ W/W PODMIOT REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA MOŻE DOMAGAĆ SIĘ TAKIEGO DOKUMENTU.

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH  DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
NA DRUGIE I KAŻDE KOLEJNE DZIECKO
(WNIOSKI BEZ KRYTERIUM DOCHODOWEGO)1) kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze
2) w przypadku zameldowania w innej miejscowości zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego potwierdzające, że na dzieci nie są pobierane świadczenia rodzinne
3) kserokopia aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
4) w przypadku cudzoziemców
    -zezwolenie na pobyt czasowy, kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5) w przypadku rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi zgodnie z planem wychowawczym ustalonym przez sąd należy dostarczyć kserokopie takiego planu gdyż świadczenia będą wypłacane proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.
6) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
    -zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
    -prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację
    -orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
7) oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż każdą zmianę sytuacji dochodowej należy aktualizować

UWAGA
W PRZYPADKU GDY OKOLICZNOŚCI SPRAWY MAJĄCE WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO WYMAGAJĄ POTWIERDZENIA INNYM DOKUMENTEM NIŻ W/W PODMIOT REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA MOŻE DOMAGAĆ SIĘ TAKIEGO DOKUMENTU

 

Pliki do pobrania:

 

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej