n w    w w w w

baner
::   Start Obowiązek informacyjny
large small default
Obowiązek informacyjny PDF Drukuj Email

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Danych Osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

przedstawiciel - Kierownik Ewa BurdekW przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że:

 1. Adresem siedziby administratora danych jest: 58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 4

 2. Celem zbierania danych jest:

 • zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy (prowadzenia rekrutacji)

 • ustalenie uprawnień, wypłaty świadczeń pieniężnych, dochodzenie należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, na podstawie niniejszych ustaw:

  - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

  - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

  - ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

  - ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

  - ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

  - ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’

  - ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

 • ustalenie uprawnień i wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 • ustalenie uprawnień i wypłaty dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
 • objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych

 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • prowadzenie postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 21 ust. 2)

 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • wydanie Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

 • realizacja umów, w tym świadczenie usług

 • prowadzenie zamówień publicznych

 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej

 • dokonywanie rozliczeń finansowych

 • prowadzenie ewidencji aktów prawa miejscowego (uchwał, zarządzenia)

  Odbiorca lub kategoria odbiorców danych:

  Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania:

  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania (art. 32 ust. 1, oraz art. 33 ust. 1 powołanej ustawy)

 2. Dobrowolność albo obowiązek podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, jego podstawa prawna:

  Podanie danych osobowych w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy prowadzony jest, w postaci papierowej, jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych.
Rejestr jest dostępny do wglądu u administratora bezpieczeństwa informacji w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnica, w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


Ponadto informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. treść w/w obowiązku informacyjnego ulegnie zmianie zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej