n w    w w w w

baner
::   Start Fundusz Alimentacyjny Aktualności OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
large small default
OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY PDF Drukuj Email
Piątek, 01 Lipiec 2022 12:11

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać:

- od 01 lipca 2022 r. wyłącznie w formie elektronicznej przez bankowość elektroniczną bądź przez profil zaufany za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

- od 01 sierpnia 2022 r. drogą tradycyjną poprzez składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4 pok.111

W godzinach:

 • Poniedziałek od 7.30 do 15.30
 • Wtorek od 7.30 do 17.00
 • Środa od 7.30 do 15.30
 • Czwartek od 7.30 do 15.30
 • Piątek od 7.30 do 14.00

 

INFORMACJE OGÓLNE

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1. obywatelom polskim;

2. cudzoziemcom:

 • Jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   

 • Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900 zł. Kwota 900 zł będzie podlegać waloryzacji co 3 lata, po raz pierwszy w roku 2023 r.

 • W przypadku, gdy dochód rodziny przekroczy kwotę 900 zł (lub kwotę po waloryzacji) na osobę w rodzinie, fundusz alimentacyjny będzie pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Przekroczenie dochodu nie może być wyższe niż kwota funduszu.

Jeśli w wyniku przeliczenia, wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie niższa niż 100 zł, fundusz alimentacyjny nie przysługuje.

Okres świadczeniowy, tj. okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW


DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA
I WYPŁATY ŚWIADCZENIA

lipiec(elektronicznie) 2022 r. - sierpień 2022 r.

do 31 października 2022 r

wrzesień 2022 r.

do 30 listopada 2022 r.

październik 2022 r.

do 31 grudnia 2022 r.

listopad 2022 r.

do 31 stycznia 2023 r.

grudzień 2022 r. - styczeń 2023 r.

do końca lutego 2023 r.


Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 •  braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 •  braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 • zawarła związek małżeński.


 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej