n w    w w w w

baner
::   Start Fundusz Alimentacyjny Aktualności Podstawowe informacje dotyczące wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021.
large small default
Podstawowe informacje dotyczące wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021. PDF Drukuj Email
Wtorek, 30 Czerwiec 2020 14:33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną – od 01 lipca 2020 r. za pośrednictwem:
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (mrpips.gov.pl),
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/),
  • bankowości elektronicznej,
 • tradycyjnie (w wersji papierowej) – od 01 sierpnia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Emp@tia.

     
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł – od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna, do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25. roku życia, w przypadku, gdy posiada orzeczenia o niepełnosprawności – bezterminowo.

 

Zmiany dla okresu zasiłkowego 2020/2021:  kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 01.10.2020 r.  

|wiadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują,  jeżeli  dochód  rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

- W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego świadczenie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód na osobę w rodzinie.

- W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

  
Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach w przypadku dochodów innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (oryginał) albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą (oryginał),
 • dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

      
Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku należy dostarczyć w postaci kopii, a oryginał okazać do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w następujących terminach:

    • od 1 do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,
    • od 1 września do 30 września – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
    • od 1 do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
    • od 1 do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia.
    • od 1 grudnia do 31 stycznia – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego.

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej