n w    w w w w

baner
::   Start Fundusz Alimentacyjny Aktualności Komunikat w sprawie zasad przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego - uzupełniony
large small default
Komunikat w sprawie zasad przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego - uzupełniony PDF Drukuj Email
Wtorek, 18 Listopad 2008 00:21
Na mocy art. 38 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 197, poz. 1378 z późn. zm.), wprowadzona została, obowiązująca od 1 października 2008 r., zmiana w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424, z 2004 r. z późn. zm.).
W wyniku powyższej zmiany, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 22 i ust. 2a ww. ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, organ właściwy wierzyciela, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela alimentacyjnego, w zakresie określonym w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przekazuje do biura informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości w ich regulowaniu za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odnosi się do następujących zobowiązań dłużnika alimentacyjnego:
1) należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy,
2) należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
3) należności wierzyciela alimentacyjnego,
4) należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
W związku z powyższym, obowiązek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela alimentacyjnego (tj. organu właściwego wierzyciela) zgłoszenia do biura informacji o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, powstaje w każdym przypadku, gdy zaległości w regulowaniu którejkolwiek z ww. należności wynoszą ponad 6 miesięcy.
Przekazywanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych przez organ właściwy wierzyciela odbywa się w szczególnym trybie określonym w art. 7 ust. 2a ustawy
o udostępnianiu informacji gospodarczych. Przepis ten wprowadza odrębne zasady przekazywania ww. informacji niż określone w art. 7 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych co oznacza m.in., że organ właściwy wierzyciela nie ma obowiązku przesyłania do dłużnika listu poleconego zawierającego wezwanie do zapłaty i ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej. Jedynym warunkiem przekazania danych jest, aby zaległość w spłacie któregokolwiek z wymaganych zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wynosiła ponad 6 miesięcy.
Zgodnie z art. 4 ww. ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, biura informacji gospodarczej to komercyjne podmioty, funkcjonujące w formie spółki akcyjnej, których przedmiotem działalności gospodarczej jest wyłącznie pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych.
Na polskim rynku funkcjonują obecnie następujące biura informacji gospodarczej
(w porządku alfabetycznym):
1) Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej SA (www.erif.pl)
2) InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA (www.infomonitor.pl)
3) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA (www.krd.pl)

Ani przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ani przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, nie zawierają regulacji dotyczących kryteriów wyboru biura informacji gospodarczej, w związku z powyższym, wybór konkretnego biura należy do organu właściwego wierzyciela realizującego ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zadanie organu właściwego wierzyciela w postaci obowiązku zgłaszania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, nie jest uregulowane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, lecz w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych.
Na podstawie art. 38 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wprowadzona została jedynie zmiana w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych, w wyniku której, ww. obowiązek ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela alimentacyjnego. Oznacza to, że do powyższego zadania nie mają zastosowania przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. art. 12 ust. 2 oraz art. 4 ust. 3, które stanowią podstawę do przekazania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do ośrodka pomocy społecznej zadania polegającego na przyznawaniu i wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zadania polegającego na przeprowadzaniu wywiadu alimentacyjnego oraz odbieraniu oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych.
Podstawą scedowania na ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy zadania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, polegającego na zgłaszaniu dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej, nie może być również uchwała rady gminy wydana na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ponieważ, jak zostało wyżej wyjaśnione, przede wszystkim nie jest to zadanie wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a tym samym nie jest to zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej (tylko takie zadania mogą, w drodze uchwały rady gminy na podstawie ww. artykułu, zostać przekazane do realizacji przez jednostkę organizacyjną gminy).
W związku z powyższym, zadanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, polegające na zgłaszaniu dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej, powinno być realizowane w urzędzie gminy lub miasta.
 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej