n w    w w w w

baner
::   Start Fundusz Alimentacyjny Aktualności Informacja o działaniach organów egzekucyjnych
large small default
Informacja o działaniach organów egzekucyjnych PDF Drukuj Email
Wtorek, 18 Listopad 2008 00:20
Począwszy od 1 października 2008 r. organ właściwy wierzyciela, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.), przekazuje komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne decyzję przyznającą osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W oparciu o tę decyzję komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczone na poczet alimentów organowi właściwemu wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami (art. 27 ust. 8 i 9).
Podziału wyegzekwowanej od dłużnika kwoty komornik sądowy dokonuje, w oparciu o art. 28 ustawy, tj. w pierwszej kolejności zalicza wyegzekwowane kwoty na poczet wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a potem na należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, następnie na należności wierzyciela alimentacyjnego - do ich całkowitego zaspokojenia, a w ostatniej kolejności na należności likwidatora "starego" funduszu alimentacyjnego.
Kwotę otrzymaną od komornika organ właściwy wierzyciela dzieli zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 4 i 5 ustawy, przyjmując, że 20 % kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Organ właściwy wierzyciela, który nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20% otrzymanej od komornika kwoty.

Po zakończeniu okresu świadczeniowego
lub w przypadku wcześniejszego uchylenia lub wygaśnięcia decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy wierzyciela wydaje dłużnikowi alimentacyjnemu, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalone ww. decyzją podlegają dochodzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. W przypadku nieuiszczenia przez dłużnika należności, oznacza to konieczność sporządzenia tytułu wykonawczego na podstawie decyzji o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przekazania go przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do administracyjnego organu administracyjnego (najczęściej jest to naczelnik urzędu skarbowego) w celu wszczęcia na jego podstawie egzekucji administracyjnej.
Egzekucja pozostałych zobowiązań alimentacyjnych dłużnika tj. należności powstałych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, należności wierzyciela alimentacyjnego - do ich całkowitego zaspokojenia oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego jest nadal prowadzona przez komornika sądowego.

W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, kwestię prowadzenia egzekucji rozstrzyga sąd wskazując, jaki organ, komornik sądowy, czy administracyjny organ egzekucyjny powinien ją prowadzić.
 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej