n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Klubu ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej PDF Drukuj Email

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Klubu ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej

 
1. Wymagania niezbędne na stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.
 3. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy      z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)
 4. Wykształcenie wyższe.
 5. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. Znajomość przepisów:
      • ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
      • Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025,
      • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 2. Predyspozycje: odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,  komunikatywność, cierpliwość,  kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
 3. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi.
 4. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 6. Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.

 

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Kierowanie, prowadzenie i nadzór nad bieżącą działalnością Klubu „Senior+”.
 2. Nadzór nad realizacją  programu działalności Klubu „Senior+” oraz dokumentacją w szczególności: regulaminy, listy obecności, dokumentacja uczestników klubu oraz osób prowadzących zajęcia.
 3. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu „Senior+”.
 4. Odpowiedzialność za powierzony majątek.
 5. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów.
 6. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu „Senior+” .
 7. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 9. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami. Współpraca z NGO, firmami i instytucjami, które mogłyby wspomagać działalność Klubu „Senior+”
 10. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach.
 11. Reprezentowanie Klubu „Senior+” na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce wykonywania pracy: Siedziba Klubu ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej 55, 58-100 Świdnica.
 2. Okres zatrudnienia: lipiec – grudzień 2022 r.,  
 3. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1/8 etatu.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopię dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. inne dokumenty dotyczące  posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
 5. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych, podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530).

6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

W maju br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodków Pomocy Społecznej w Świdnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
       
7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Klubu ABC Seniora w Bystrzycy Dolnej",  w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 10.00.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Aplikacje które wpłyną do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne w wyniku wstępnej rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 30.06.2022 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Świdnicy. O dokładnej godzinie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej GOPS.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem zastrzega sobie możliwość przerwania procedury naboru bez podania przyczyny.

8. Inne informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  74 852 30 67 wew. 112.

 

Kierownik                     
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy                   

Dorota Waliszak              

Pliki do pobrania:

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej