n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze PDF Drukuj Email
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

„Podinspektor do spraw dodatków mieszkaniowych i energetycznych, dodatków osłonowych, karty dużej rodziny oraz zamówień publicznych”
 
 

1. Wymagania niezbędne:
    • obywatelstwo polskie,
    • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
    • wykształcenie wyższe (administracja, zarządzanie, prawo, ekonomia),
    • stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
    • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    • staż w pracy w administracji samorządowej minimum 1 rok,
    • znajomość następujących aktów prawnych:
- Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz.735 ze zm.);
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021r.,  poz. 2021 ze zm.);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r.,  poz.716 ze zm.);
- Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r.,  poz.1 ze zm.),
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2021r., poz. 1744 ze zm.),
- Ustawa z dnia 11 września 2021 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 11129 ze zm.),
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530).

2. Wymagania dodatkowe:
    • preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku realizującym zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych, energetycznych, osłonowych, karty dużej rodziny oraz zamówień publicznych,
    • umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
    • umiejętność analizy dokumentów, analitycznego myślenia, umiejętność planowania, oraz łatwość w redagowaniu pism urzędowych,
    • zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność,
    • bardzo dobra organizacja czasu pracy, systematyczność i terminowość,
    • wysoka kultura osobista, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,
    • biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    • obsługa interesantów,
    • wydawanie i przyjmowanie wniosków na dodatki mieszkaniowe, energetyczne, dodatki osłonowe, kartę dużej rodziny wraz z wymaganymi dokumentami oraz ich weryfikacja pod względem prawidłowości wypełnienia i kompletności,
    • prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków,
    • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych, energetycznych, oraz dodatków osłonowych,
    • odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń oraz sporządzanie list wypłat na podstawie wydanych decyzji,
    • prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami i zarządcami budynków,
    • prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
    • terminowe opracowywanie i przygotowanie sprawozdań oraz prognozowanie potrzeb na realizację powierzonych zadań,
    • obsługa zamówień publicznych,
    • koordynacja działań związanych z profilaktyką uzależnień,
    • współdziałanie z innymi instytucjami.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce Pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4.
Pomieszczenie biurowe wyposażone w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej, zlokalizowane na parterze budynku.
Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku.
Czas pracy - 1/1 etatu. Umowa  o pracę.
 
5. Wymagane dokumenty:
    • CV,
    • list motywacyjny,
    • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej
    • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
    • oświadczenie o niekaralności,
    • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku,
    • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530).

6.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia
:
W maju br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodków Pomocy Społecznej w Świdnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4, pok. Nr 110  lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 03 czerwca 2022 roku do godziny 11.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko podinspektora do spraw dodatków mieszkaniowych i energetycznych, dodatków osłonowych, karty dużej rodziny oraz zamówień publicznych”.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone (decyduje data wpływu do Ośrodka),
Termin otwarcia ofert –03 czerwca 2022 rok o godzinie 12.00.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

8.   Inne informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  74 852 30 67 wew. 112

Kierownik                   
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy                
Dorota Waliszak            

Pliki do pobrania:

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej