n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
OGŁOSZENIE: NABÓR NA STANOWISKO REFERENT DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PDF Drukuj Email

P.O. KIEROWNIKA GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR NA

Stanowisko: referent ds. funduszu alimentacyjnego


Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej u w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

•         posiadanie obywatelstwa polskiego,

•         posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku: wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku: referent ds. funduszu alimentacyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:

•         doświadczenie w pracy w samorządzie,

•         bardzo dobra znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przepisów dotyczących samorzadu terytorialnego, przepisów z zakresu Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,

•         biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.

 

3. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

•         przyjmowanie wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

•         weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

•         sporządzanie decyzji administracyjnych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

•         sporządzanie sprawozdań określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

•         prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

•         sporządzanie list wypłat świadczeń alimentacyjnych;

•         prowadzenie windykacji zobowiązań;

•         prowadzenie rejestrów i ewidencji osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

•         sporządzanie pism do komorników i innych instytucji dotyczących dłużników alimentacyjnych;

•         zgłaszanie dłużników do Biur Informacji Gospodarczych;

•         bieżąca kontrola realizacji budżetu w zakresie funduszu alimentacyjnego;

•         terminowa, staranna i zgodna z obowiązującymi przepisami realizacja powierzonych zadań.

 

4. Wymagane dokumenty.

       1)   Na dokumenty aplikacyjne składają się:

- curriculum vitae,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania  za  przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

        2)  W razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp..

 

5. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: czas określony od 1 marca 2019 roku

 

6. Termin, sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

•          Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 12 lutego 2019 roku do godziny 13.00 w siedzibie Ośrodka  lub przesłać listem poleconym na adres:

Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Świdnicy,ul. B. Głowackiego 4,58-100 Świdnica,

 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Nabór na stanowisko: referent ds. funduszu alimentacyjnego”.

 

7. Informacje dodatkowe:

•         Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

•         Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie internetowej ośrodka www.gops.gmina.swidnica.pl  oraz na stronie internetowej BIP

•          Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

•         Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej ośrodka www.gops.gmina.swidnica.pl oraz na stronie internetowej BIP

•         Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie będą zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.   

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z §6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.) Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r., poz. 902).”

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY

Niniejsza informacja wynika z obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO:

I. Administrator Danych Osobowych  (ADO)  Administratorem Pana/i danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Świdnicy  ul. Głowackiego 4 58-100 Świdnica 39.

Może się Pan/i z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- telefonicznie:  074 852 30 67

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor to Osoba z którą może się Pan/i kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z Nim kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres podany wyżej,

- przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefonicznie: +48 609 019 402.

III. Cele przetwarzania Pana/i danych osobowych

1.Administrator będzie przetwarzać Pana/i dane w celu realizacji procesu naboru na stanowisko, na które została złożona aplikacja.

2.Możliwe jest też przetwarzanie Pana/i danych w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej.

IV. Podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych są:

1)  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),

2)  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),

Administrator w celu realizacji procesu naboru będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/i na to zgodę (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

V. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa

Podanie danych ma charakter obligatoryjny.

VI. Konsekwencje niepodania danych osobowych

1.Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu naboru.

2.Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pana/i zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu naboru.

VII. Okres przechowywania Pana/i danych osobowych

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie naboru zostają dołączone do akt osobowych prowadzonych w GOPS w Świdnicy i będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika  i przechowywane 10 lat od dnia ustania stosunku pracy.

2.Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole naboru, będą przechowywane przez okres 5 lat.

3.Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, w tym te które zostały nadesłane po terminie, będą odsyłane po zakończeniu procedury naboru.

VIII. Pana/i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1) Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.

IX. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

                                                                                   p.o Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

    Dorota Waliszak

 

 

 

 

 

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej