INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO: REFERENT DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Drukuj

p.o. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. funduszu alimentacyjnego. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat

 

1.Wymagania:

1) niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie;
  b) wykształcenie: wyższe umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku;
  c) znajomość zagadnień dotyczących spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  d) minimum dwa lata pracy w samorządzie;
  e) biegła obsługa komputera, w tym programów do realizacji zadań z zakresy w/w ustawy;
  f) znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego;
  g) znajomość przepisów z zakresu Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych;
  j) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
  k) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) dodatkowe:
  a) odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole;
  b) uprzejmość, życzliwość, wysoka kultura osobista;
  c)  mile widziane prawo jazdy kat. B

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referent ds. funduszu alimentacyjnego:

 • przyjmowanie wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • sporządzanie decyzji administracyjnych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • sporządzanie sprawozdań określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
 • sporządzanie list wypłat świadczeń alimentacyjnych;
 • prowadzenie windykacji zobowiązań;
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • sporządzanie pism do komorników i innych instytucji dotyczących dłużników alimentacyjnych;
 • zgłaszanie dłużników do Biur Informacji Gospodarczych;
 • bieżąca kontrola realizacji budżetu w zakresie funduszu alimentacyjnego;
 • terminowa, staranna i zgodna z obowiązującymi przepisami realizacja powierzonych zadań.


3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) CV;
c) kwestionariusz osobowy;
d) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
f) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
h) zaświadczenie o stanie zdrowia,
i) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik należy pobrać i czytelnie podpisać).

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na  wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego” osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58 – 100 Świdnica, pokój  110 (parter), w terminie do dnia 13 grudnia  2018 r. do godziny 14: 00 ( decyduje data wpływu), lub drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4 z dopiskiem  „Nabór na  wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego’’ - decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowy życiorys) powinny być opatrzone klauzulą i własnoręcznie podpisane "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),

informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel: 74 852 30 67, E-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Olejniczak,  tel. 609 010402, adres email : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Pana/Pani/ dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a co do ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

4) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko referent ds. funduszu alimentacyjnego.

5) Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji.

6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)  Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne.

9) Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świdnicy
Dorota Waliszak

 

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej