n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE PDF Drukuj Email

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze: Pracownik socjalny.  Forma zatrudnienia umowa o pracę - pełny etat.


I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Wymagane kwalifikacje (zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. )
- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do 31 grudnia 2013 roku ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika
b) pedagogika specjalna
c) politologia
d) psychologia
e) socjologia
f) nauki o rodzinie
g) polityka społeczna
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przepisów dotyczących prawa pracy w tym przepisów o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego.                                                                                                                                                                                                                                            
2. Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z programów krajowych.
3. Dobra organizacja pracy na zajmowanym stanowisku, odpowiedzialność, zaangażowanie i kreatywność.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Mile widziane prawo jazdy oraz własny samochód.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracowniczym – pracownik socjalny.
Do zakresu czynności  wykonywanych przez pracownika socjalnego  należeć  będzie:
1. Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych/środowiskowych/ w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o pomoc społeczną.
2. Kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej.
3. Organizowanie i zabezpieczenie usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla osób samotnych i niepełnosprawnych.
4. Sporządzanie decyzji administracyjnych  w sprawie udzielenia świadczeń z pomocy społecznej.
5. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świdnica.
6. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej.
7. Organizowanie pomocy w różnych formach w miejscu zamieszkania osób i rodzin będących w trudnej sytuacji z różnych przyczyn.
8. Świadczenie pracy socjalnej.
9. Wydawanie wniosków dla mieszkańców Gminy Świdnica o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
10. Kompleksowa realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
11. Współpraca z radnymi oraz sołtysami z terenu Gminy Świdnica.
12. Wyjazdy w teren Gminy Świdnica zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.
13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do oferty należy dołączyć:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys-curriculum vitae,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Zatrudnienie dotyczy stanowiska pracowniczego. Do niniejszego postępowania rekrutacyjnego nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) .

Termin składania ofert ustala się do dnia 19 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, pok. 114
do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Ośrodka.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:  "Oferta na stanowisko pracownicze - pracownik socjalny".
Dokumenty przesłane za pomocą faksu, e-maila, a także te, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrzone. Oferty przygotowane w inny sposób  niż podany powyżej ze względów formalnych nie będą rozpatrzone.

 

Z upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Jolanta Adamczyk
Specjalista pracy socjalnej

 

 

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej