n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent ds. kadrowo-płacowych PDF Drukuj Email

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent ds. kadrowo-płacowych.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat

 

1.Wymagania:

1) niezbędne:

a) obywatelstwo polskie;
b) wykształcenie: wyższe umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku;
c) znajomość zagadnień dotyczących spraw kadrowo-płacowych;
d) minimum dwa lata pracy na podobnym stanowisku;
e) biegła obsługa komputera, w tym programów kadrowo-płacowych;
f) znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego;
g) znajomość przepisów z zakresu Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych;
h) znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
i) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
j) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
k) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2) dodatkowe:

a) odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole;
b) uprzejmość, życzliwość, wysoka kultura osobista;
c) mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie:
d) prawo jazdy kat. B

 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referent ds. kadrowo-płacowych

 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy pracowników GOPS;
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników GOPS;
 • organizowanie przeglądu kadr i udział w okresowych ocenach kwalifikacyjnych pracowników GOPS;
 • prowadzenie comiesięcznych i rocznych rozliczeń czasu pracy pracowników GOPS;
 • sporządzanie planów urlopów i rejestru urlopów pracowników GOPS;
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników GOPS;
 • prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych i rozliczanie umów cywilno-prawnych;
 • sporządzanie sprawozdań i informacji wymaganych na zajmowanym stanowisku;
 • kompletowanie i sporządzanie list płac pracowników GOPS;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego od umów o pracę i umów cywilno-prawnych;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników  GOPS;
 • naliczanie składki emerytalno-rentowej dla świadczeniobiorców GOPS;
 • naliczanie składki zdrowotnej dla świadczeniobiorców GOPS;
 • obsługa programu komputerowego Płatnik;
 • sporządzanie sprawozdań  do  GUS;
 • sporządzanie decyzji administracyjnych na dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
 • sporządzanie sprawozdań i informacji o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych.


3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;
b) CV;
c) kwestionariusz osobowy;
d) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
f) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy;
h) zaświadczenie o stanie zdrowia,
i) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik należy pobrać i czytelnie podpisać).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds kadrowo-płacowych” osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58 – 100 Świdnica, pokój  110 (parter), w terminie do dnia 19 września 2018 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu), lub drogą pocztową na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowy życiorys) powinny być opatrzone klauzulą i własnoręcznie podpisane "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),

informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel: 74 852 30 67, E-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Olejniczak, tel. 609 010402, adres email : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3) Pana/Pani/ dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a co do ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
4) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko referent ds. kadrowo-płacowych.
5) Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji.
6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8)  Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne.
9) Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.
                

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Ewa Burdek

Świdnica, dnia 03 września 2018 r.

 

 

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej