n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPDS.09.01.04-IP.02-02-197/16 PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy działając na podstawie Art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu w ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Gminę Wałbrzych pełniącą rolę lidera ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-197/16 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja ZIT- AW, pierwszy typ operacji 9.1.A


1. Cel projektu: integracja społeczna i zawodowa z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, i ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno- zawodowej z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

2. Cele partnerstwa: wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji oraz realizacja działań  w celu poprawy sytuacji społecznej i zawodowej osób  zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, i ich rodzin oraz osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie gminy Jedlina Zdrój. Działania partnerstwa prowadzić będą do osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników, w tym wskaźników dotyczących efektywności zatrudnieniowej.

3. Zakres udziału Partnera w projekcie:

1)  wspólne przygotowanie wniosku projektowego,
2)  wspólna realizacja projektu i udział w zarządzaniu projektem,
3) realizacja powierzonych w ramach projektu działań wraz z prowadzeniem dokumentacji i składaniem sprawozdań,
4) osiąganie wspólnie z liderem założonych w projekcie wskaźników w  tym wskaźników dotyczących efektywności zatrudnieniowej,
5) wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych.

4. Przedmiotowy projekt jest realizowany m.in. w oparciu o następujące dokumenty i wytyczne.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Ogłoszenie o naborze nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-197/16  zamieszczone na stronie www.rpo.dwup.pl; www.ipaw.walbrzych.eu ; www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.
 
5. Kryteria wyboru partnera:
a) zgodność misji/profilu działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa i z założeniami konkursu,
b) oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa
c) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej grupy docelowej projektu), przy czym premiowane będą podmioty posiadające doświadczenie w realizacji min. 3  usług o wartości min. 100 tys. zł każda  na rzecz grupy docelowej świadczonych w ramach projektów systemowych OPS
d) znajomość problemów osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umiejętność współpracy z tymi  osobami,
e) znajomość otoczenia prawnego i instytucjonalnego osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak również  zasad realizacji instrumentów aktywnej integracji.
f) Posiadanie kadry o kwalifikacjach i min. 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społeczny oraz ubóstwem (psycholog, doradca zawodowy, terapeuta uzależnień, coach)
g) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie , tj. brak zobowiązań wobec podmiotów publiczno-prawnych i innych uniemożliwiające rozpoczęcie działań.

6. Termin i sposób składania ofert
Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z adnotacją „Wybór partnera do projektu w ramach konkursu RPDS.09.01.04-IP.02-02-197/16” należy nadsyłać lub składać do dnia 5  stycznia 2017. roku do godziny 12.00 w  Gminnym Ośrodku Opieki Społecznej w  Świdnicy, ul. Głowackiego 4 pok. 114. Liczy się moment wpływu oferty. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  5 stycznia 2017  r.  o godzinie 13.15. Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Świdnicy oraz Gminy Świdnica w dniu 5 stycznia 2017 r.
 
7.Wymagane dokumenty:
a) karta zgłoszenia partnera – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie,
b) oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie,
c) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty),
d) statut,
e) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok budżetowy,
f) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego,
g) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych,
h) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r., przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241),
i) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.), art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.).
j) inne, niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści niniejszego ogłoszenia o naborze.
 
Dokumenty, o których mowa w lit. c- j, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

8. Informacje dodatkowe
a) ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie,
b) osoby upoważnione do kontaktu w sprawie Otwartego Naboru:
-Pani Dorota Waliszak - Specjalista Pracy Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy,  tel. 74 852-30-67 wew.110.

 

 

 

 

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej