n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
OGŁOSZENIE O NABORZE PDF Drukuj Email

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych.

Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo).

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. B. Głowackiego 4.
Komórka organizacyjna: Zespół Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2016 r.

 

Wymagania konieczne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: administracja, prawo.Udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy, w tym co najmniej rok pracy w administracji.
 3. Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.
 6. Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
 7. Znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych aktów wykonawczych.
 8. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 9. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 10. Znajomość ustawy - Kodeks Rodzinny i opiekuńczy.
 11. Znajomość ustawy o cudzoziemcach.
 12. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.
 13. Znajomość ustawy o systemie oświaty.
 14. Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 15. Znajomość przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 2. Dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.
 3. Swoboda komunikowania się w mowie i piśmie.
 4. Zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 5. Opanowanie i umiejętność  w pracy w sytuacjach stresowych.
 6. Umiejętność obsługi komputera.


Zakres wykonywanych zadań:

 1. Przyjmowanie, weryfikacja wniosków i ustalanie uprawnień do zasiłku rodzinnego i należnych dodatków do zasiłku rodzinnego.
 2. Przyjmowanie, weryfikacja wniosków i ustalanie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.
 3. Przyjmowanie, weryfikacja wniosków  i ustalanie uprawnień  do świadczeń pielęgnacyjnych.
 4. Przyjmowanie, weryfikacja wniosków i ustalanie uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 5. Przyjmowanie, weryfikacja wniosków i ustalanie uprawnień do świadczenia rodzicielskiego.
 6. Przyjmowanie, weryfikacja i ustalanie uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego metodą „złotówka za złotówkę”.
 7. Sporządzanie decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt 1-6.
 8. Prowadzenie osobowej ewidencji zasiłkowej.
 9. Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla osób mających uprawnienia do świadczeń opiekuńczych.
 10. Sporządzanie kwartalnych bilansów potrzeb w zakresie środków na realizację świadczeń rodzinnych.
 11. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji świadczeń rodzinnych.
 12. Powadzenie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.


Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom),
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub zaświadczeń z ukończonych szkoleń,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora,
 8. Inne, które kandydat uważa za ważne, w tym referencje z poprzedniego miejsca pracy.


Warunki pracy:

 1. Praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo,
 2. Okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku),
 3. Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku,
 4. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy,
 5. Wynagrodzenie wypłacane 28 dnia każdego miesiąca,
 6. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 7. Kontakt z klientem (udzielanie informacji: bezpośrednio, telefonicznie i mailowo).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia o naborze – niższy niż 6%.

Dokumenty należy składać: w terminie do dnia 3 marca 2016 r. osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko inspektora w Zespole Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym ”.

Miejsce składania dokumentów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4, 
parter, pokój nr 114, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gops.gmina.swidnica.pl oraz www.gopsswidnica.bip.gov.pl/praca/

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej:  7 marca 2016 r.

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 74 852-30-67 wew. 112.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.).

Podpis kandydata winien być złożony poniżej zamieszczonej klauzuli.


Ewa Burdek
Kierownik GOPS w Świdnicy

 

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej